Warunki handlowe

WARUNKI HANDLOWE

Niniejsze ogólne warunki handlowe (zwane dalej „Warunki handlowe”) mają zastosowanie do zakupów w sklepie internetowym www.klotinkfit.com, który jest prowadzony przez:

KlotinkFit s.r.o.
ul. Hurbanova 985
019 01, Ilava       SłowacjaIČ (REGON): 53578813
DIČ (NIP): 2121429398
IČ DPH (nr VAT): SK2121429398

Rejestr handlowy Sądu Rejonowego w Trenczynie, wydział: Sro, wkładka nr 41411/R

Warunki handlowe spółki KlotinkFit s.r.o.

I. Warunki handlowe

1. PODSTAWOWE POSTANOWIENIA I ZAKRES ZASTOSOWANIA

1.1. Pierwsza część niniejszych OWH (na potrzeby pierwszej części zwane dalej „niniejszymi OWH”) reguluje prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, którym jest spółka Klotinkfit s.r.o., z siedzibą pod adresem: ul. Hurbanova 985, 019 01 Ilava, Słowacja, IČO (REGON) 53 578 813, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Trenczynie, wydział: sro, wkładka nr 41411/R (zwana dalej „Sprzedającym”) a Kupującym-konsumentem, której przedmiotem jest zakup i sprzedaż towarów na stronie internetowej sklepu internetowego Sprzedającego (zwanego dalej „sklepem internetowym”) (zwana dalej „Umową sprzedaży” lub „Umową”).

Organ nadzorujący:

Inspektorat Słowackiej Inspekcji Handlowej dla Kraju Trenczyńskiego, ul. Hurbanova 59, Trenczyn, Departament Nadzoru, dane kontaktowe: e-mail: tn@soi.sk, numer telefonu: 032/640 01 09.

1.2. W rozumieniu pierwszej części Warunków handlowych przez Kupującego rozumie się konsumenta, czyli osobę fizyczną, która nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu (zwaną dalej „Kupującym”) (Sprzedający i Kupujący są również zwani oddzielnie „Stroną umowy” lub łącznie „Stronami umowy”).

2. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

2.1. Sprzedający zobowiązany jest w szczególności do:

a. dostarczenia Kupującemu zamówionego towaru w uzgodnionej ilości i jakości oraz zapakowania lub przygotowania go do transportu w sposób niezbędny do jego przechowywania i zabezpieczenia; oraz

b. przekazania Kupującemu, najpóźniej wraz z towarem, w formie pisemnej lub elektronicznej, wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru i użytkowania towaru oraz innych dokumentów przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne.

2.2. Sprzedający ma prawo do otrzymania od Kupującego pełnej ceny zakupu za dostarczony towar.

2.3. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

a. przyjęcia towaru,
b. zapłaty Sprzedającemu uzgodnionej ceny zakupu w sposób prawidłowy i terminowy.

2.4. Kupujący ma prawo do dostawy towaru w uzgodnionej ilości, jakości, terminie i miejscu.

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY 

3.1. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez wiążące przyjęcie przez Sprzedającego propozycji Kupującego dotyczącej zawarcia Umowy sprzedaży w formie formularza wypełnionego przez Kupującego (formularz wypełniony i przesłany przez Kupującego zwany jest dalej „zamówieniem”).

3.2. Wiążąca akceptacja propozycji zawarcia Umowy zostanie dokonana przez Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, co do zasady w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, po sprawdzeniu dostępności towaru, obowiązujących cen i terminu dostawy towaru wymaganego przez Kupującego. Wiążącej akceptacji dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z oznaczeniem „Potwierdzone” lub podobnym, semantycznie identycznym oznaczeniem. W przypadku stwierdzenia wyższej ceny Sprzedający zwróci się do Kupującego o wyrażenie zgody na zmianę ceny przed potwierdzeniem zamówienia. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi dopiero wtedy, gdy Kupujący wyrazi zgodę na zmianę ceny, a Sprzedający potwierdzi zamówienie.

3.3. Wygenerowane automatycznie potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, które jest dostarczane na adres e-mail Kupującego niezwłocznie po wysłaniu przez niego zamówienia, ma charakter wyłącznie informacyjny, jest wysyłane do Kupującego w celu powiadomienia Kupującego o przyjęciu zamówienia i nie jest traktowane jako wiążące przyjęcie propozycji zawarcia Umowy sprzedaży przez Sprzedającego.

4. USTALENIA DOTYCZĄCE CENY ZAKUPU

4.1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę zakupu towaru uzgodnioną w Umowie sprzedaży, w tym koszt dostawy towaru i opłaty za dodatkowe usługi (zwaną dalej „ceną zakupu”) w jeden z następujących sposobów:

a. za pobraniem,
b. gotówką lub kartą w punkcie odbioru,
c. kartą online.

4.2. Wszelkie koszty dostawy i obsługi zostaną naliczone przed wysłaniem zamówienia. Wszelkie opłaty za usługi dodatkowe są okresowo aktualizowane w zamówieniu zgodnie z wyborem usług dodatkowych przez Kupującego, ale nigdy po wysłaniu zamówienia. W przypadku, gdy towar ma zostać dostarczony Kupującemu poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący może zostać obciążony długiem celnym oraz, w stosownych przypadkach, obowiązkiem uiszczenia innych opłat związanych z czynnościami celnymi w wysokości i w sposób określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa kraju, do którego towar jest dostarczany. O ile nie określono inaczej lub nie uzgodniono inaczej między Stronami umowy, Sprzedający nie jest zobowiązany do ponoszenia tych zobowiązań za Kupującego.

4.3. Jeżeli Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę zakupu przelewem bankowym, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym pełna cena zakupu zostanie zaksięgowana na rachunku Sprzedającego.

4.4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu w terminie określonym w Umowie sprzedaży.

5. DOSTAWA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedający dostarczy Kupującemu towar tak szybko, jak to możliwe, najpóźniej w ciągu 30 dni od daty zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Strony umowy uzgodnią inaczej. Jeżeli Sprzedający nie wywiązał się z obowiązku dostarczenia towaru w uzgodnionym terminie, Kupujący wezwie go do dostarczenia towaru w dodatkowym rozsądnym terminie, który Kupujący jednocześnie określi. W przypadku, gdy Kupujący nie wezwie w ten sposób Sprzedającego w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym towar powinien zostać dostarczony, towar uznaje się za dostarczony, chyba że zostanie udowodnione inaczej. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy towaru nawet w terminie dodatkowym, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy.

5.2. Kupujący jest uprawniony do sprawdzenia przesyłki przy dostawie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru przy odbiorze przez Kupującego, Kupujący ma możliwość odmowy przyjęcia towaru. Przewoźnik jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody w obecności i na żądanie Kupującego. Na podstawie protokołu sporządzonego w ten sposób i dostarczonego Sprzedającemu, Sprzedający może, po zakończeniu zgłoszenia szkody u przewoźnika, zapewnić usunięcie wady towaru, zniżkę od ceny zakupu, a w przypadku nieusuwalnych wad towaru, dostarczyć Kupującemu nowy towar. Późniejsze reklamacje tego typu będą musiały zostać udowodnione.

5.3. Opcje dostawy oraz szczegółowe i aktualne informacje na temat warunków dostawy można znaleźć w wiadomości e-mail otrzymanej przez Kupującego po zamówieniu towaru. W przypadku niektórych zamówień nie wszystkie sposoby dostawy muszą być dostępne. O ewentualnych ograniczeniach Kupujący zostanie poinformowany podczas procesu tworzenia zamówienia.

5.4. Kupujący jako odbiorca towaru, wyraża zgodę na wystawienie i doręczenie mu faktury w formie elektronicznej. Sprzedający nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku Kupującego o korektę lub zmianę danych na fakturze po zawarciu Umowy sprzedaży, w szczególności w przypadku zmiany osoby Kupującego oraz zmiany adresu dostawy na inny kraj.

5.5. Umowa sprzedaży jest zawierana z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, zgodnie z którym jeśli Kupujący nie odbierze towaru w ciągu 5 dni od dodatkowego wezwania ze strony Sprzedającego i nie uzgodni ze Sprzedającym innego terminu odbioru towaru, Umowa zostaje rozwiązana od początku, Strony umowy zwrócą lub zrefundują wszystkie otrzymane płatności, w szczególności cenę zakupu i towar, do którego Sprzedający nabywa prawo swobodnego dysponowania. 

5.6. Jeżeli dostawa musi zostać powtórzona z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. z powodu nieobecności Kupującego lub osoby trzeciej upoważnionej przez Kupującego w uzgodnionym miejscu, lub z powodu braku okazania upoważnienia do odbioru towaru), wszelkie poniesione w ten sposób dodatkowe koszty, w tym wszelkie opłaty za przechowywanie towaru, ponosi Kupujący.

6. NABYCIE WŁASNOŚCI I PRZENIESIENIE RYZYKA USZKODZENIA TOWARU

6.1. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu przez Kupującego. Towar jest dostarczany Kupującemu poprzez odbiór osobisty lub odbiór od przewoźnika.

6.2. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie, gdy odbiera on towar od Sprzedającego lub przewoźnika, lub w momencie, gdy Sprzedający zezwoli mu na dysponowanie towarem, a Kupujący go nie odbierze.

7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI 

7.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru, a Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu.

7.2. Do rozpatrywania reklamacji ma zastosowanie poniższa Procedura rozpatrywania reklamacji konsumenckich (zwana dalej „Procedurą rozpatrywania reklamacji”).

7.3. Kupujący ma prawo dochodzić od Sprzedającego roszczeń z tytułu gwarancji wyłącznie w odniesieniu do towaru wadliwego, objętego gwarancją i zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego.

7.4. W okresie gwarancyjnym Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady po przekazaniu towaru Sprzedającemu.

7.5. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie przez Sprzedającego w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej. Jeśli towar ma wady, klient ma prawo złożyć reklamację u Sprzedającego wypełniając formularz reklamacyjny i dostarczając go Sprzedającemu drogą elektroniczną, dostarczając towar Sprzedającemu jedną z metod wymienionych poniżej lub w formie papierowej wraz z reklamowanym towarem jedną z metod wymienionych poniżej. Sposoby składania reklamacji:

a. Dostarczenie formularza reklamacyjnego i reklamowanego towaru do Centrum reklamacji (zwanego dalej „Centrum reklamacji”) pod adresem:

KlotinkFit s.r.o.
ul. Hurbanova 985
019 01, Ilava
Słowacja


7.6. Kupujący jest zobowiązany do odpowiedniego zapakowania reklamowanego towaru, biorąc pod uwagę jego charakter i charakter reklamowanej wady. 

7.7. Składając reklamację, Kupujący jest zobowiązany udowodnić, że towar został zakupiony od Sprzedającego i jest objęty gwarancją. Kupujący jest ponadto zobowiązany do dokładnego wskazania rodzaju i zakresu wad towaru.

7.8. Za dzień rozpoczęcia procedury reklamacyjnej uznaje się dzień dostarczenia Sprzedającemu przez Kupującego:

a. formularza reklamacyjnego,

b. reklamowanego towaru, w tym akcesoriów.

7.9. Formularz reklamacyjny stanowi Załącznik nr 1 do niniejszych OWH i może zostać wypełniony elektronicznie przez Kupującego pod tym linkiem: https://klotinkfit.com/sk/support/returns/.

7.10. Sprzedający lub wyznaczona przez niego osoba wyda Kupującemu potwierdzenie reklamacji towaru w odpowiedniej formie wybranej przez Sprzedającego (w tym pocztą elektroniczną), która zawiera datę rozpoczęcia reklamacji, dane kontaktowe Sprzedającego i Kupującego, opis wad towaru, sposób rozpatrzenia reklamacji preferowany przez klienta oraz oświadczenie o prawach klienta wynikających z § 622 i § 623 Kodeksu cywilnego (zwane dalej „Potwierdzeniem złożenia reklamacji”).

7.11. Jeżeli reklamacja jest składana za pomocą środków porozumiewania się na odległość, Sprzedający jest zobowiązany do niezwłocznego dostarczenia Kupującemu potwierdzenia reklamacji. Jeśli potwierdzenie nie może zostać dostarczone natychmiast, musi zostać dostarczone bez zbędnej zwłoki, ale najpóźniej wraz z dowodem reklamacji. Potwierdzenie zgłoszenia reklamacji nie musi być dostarczone, jeśli Kupujący jest w stanie udowodnić reklamację w inny sposób.

7.12. W zależności od decyzji Kupującego, z którego z przysługujących mu praw w rozumieniu § 622 i § 623 Kodeksu cywilnego korzysta, Sprzedający lub wyznaczona przez niego osoba zobowiązana jest do określenia sposobu rozpatrzenia reklamacji na podstawie niniejszej Procedury rozpatrywania reklamacji niezwłocznie, w bardziej skomplikowanych przypadkach w terminie 5 dni od dnia rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności, gdy wymagana jest kompleksowa ocena techniczna stanu towaru, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia procedury reklamacyjnej. Po ustaleniu sposobu rozpatrzenia reklamacji Sprzedający lub wyznaczona osoba rozpatruje reklamację niezwłocznie; w uzasadnionych przypadkach reklamacja może być rozpatrzona również w terminie późniejszym. Rozpatrzenie reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji. Po upływie terminu na rozpatrzenie reklamacji konsument ma prawo odstąpić od Umowy lub ma prawo do wymiany towaru na nowy. Sprzedający poinformuje Kupującego o zakończeniu postępowania reklamacyjnego i wyniku reklamacji w formie uzgodnionej przez obie Strony umowy. Jeżeli Kupujący złożył reklamację towaru w ciągu pierwszych 12 miesięcy od dnia otrzymania towaru, Sprzedający może odrzucić reklamację wyłącznie na podstawie opinii rzeczoznawcy lub opinii wydanej przez osobę upoważnioną, notyfikowaną lub akredytowaną, lub opinii wyznaczonej osoby (zwanej dalej „ekspertyzą towaru”). Niezależnie od wyniku ekspertyzy, Sprzedający nie może żądać od Kupującego pokrycia kosztów ekspertyzy towaru ani żadnych innych kosztów związanych z ekspertyzą towaru. Jeżeli Kupujący złożył reklamację produktu po upływie 12 miesięcy od dnia otrzymania towaru, a Sprzedający ją odrzucił, osoba, która rozstrzygnęła reklamację, jest zobowiązana do wskazania w dokumencie rozliczenia reklamacji, komu Kupujący może przesłać towar do profesjonalnej oceny.

7.13. Sprzedający może zawsze, zamiast usunięcia wady, wymienić wadliwy towar na wolny od wad, jeżeli nie spowoduje to poważnych niedogodności dla Kupującego. Sprzedający naprawi towar, jeśli będzie to możliwe.

7.14. Prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej wygasa:

a. jeżeli kupujący nie udowodni, że nabył wadliwy towar od Sprzedającego,
b. w przypadku niezgłoszenia oczywistych wad przy odbiorze towaru,
c. po upływie okresu gwarancji towaru,
d. jeśli dojdzie do mechanicznego uszkodzenia towaru spowodowanego przez Kupującego,
e. w przypadku używania lub przechowywania towaru w warunkach, które nie odpowiadają naturalnemu środowisku pod względem temperatury, wilgotności, wpływu czynników chemicznych lub mechanicznych
f. w przypadku nieprofesjonalnej obsługi, eksploatacji lub zaniedbania towaru,
g. w przypadku uszkodzenia towaru w wyniku naturalnego zużycia, przypadkowego zepsucia lub pogorszenia jakości,
h. w przypadku nieprofesjonalnej ingerencji, uszkodzenia podczas transportu, uszkodzenia spowodowanego przez wodę, ogień, elektryczność lub siłę wyższą.

7.15. Sprzedający jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:

a. poprzez przekazanie naprawionego towaru,
b. wymianę towaru,
c. zwrot ceny zakupu,
d. udzielając rozsądnego rabatu od ceny zakupu,
e. uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

7.16. Sprzedający jest zobowiązany do wydania Kupującemu pisemnego dokumentu o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o rozpatrzeniu reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

7.17. Po rozpatrzeniu reklamacji w inny sposób niż poprzez zwrot ceny zakupu, Sprzedający zwróci reklamowany towar lub dostarczy wymieniony towar Kupującemu. Jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w rozsądnym terminie, Sprzedający wezwie go do tego w dodatkowym rozsądnym terminie wyznaczonym przez Sprzedającego, co do zasady w terminie jednego miesiąca. 

7.18. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące (zwany dalej „okresem gwarancji”), pod warunkiem, że w szczególnych przypadkach nie określono innego okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez Kupującego. Jeżeli towar, jego opakowanie lub instrukcja określają okres użytkowania zgodnie z przepisami prawnymi, okres gwarancji nie wygasa przed upływem tego okresu. Wady towaru i wynikające z nich roszczenia muszą zostać zgłoszone przed upływem okresu gwarancyjnego. Upływ okresu gwarancyjnego powoduje wygaśnięcie prawa do reklamacji.

7.19. Towar używany to towar, który był używany, nie zawiera wszystkich części lub jest uszkodzony pod względem wizualnym lub funkcjonalnym (zwany dalej „towarem używanym”). 

7.20. Okres gwarancji na każdy używany towar wynosi 24 miesiące, chyba że w sklepie internetowym określono dłuższy okres gwarancji dla danego towaru.

7.21. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym Kupujący nie mógł korzystać z towaru z powodu jego naprawy.

7.22. W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania nowego towaru. 

7.23. W przypadku wystąpienia wady towaru nadającej się do usunięcia roszczenie zostanie zaspokojone, w zależności od decyzji Kupującego, poprzez usunięcie wady lub wymianę towaru.

7.24. W przypadku wystąpienia wady towaru, której nie można usunąć i która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie towaru jako towaru bez wady, Kupującemu przysługuje prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od Umowy. Te same prawa przysługują Kupującemu, jeżeli wady nadają się do naprawy, ale Kupujący nie może prawidłowo korzystać z towaru z powodu ponownego wystąpienia wady po naprawie (więcej niż dwa razy) lub z powodu większej liczby wad (więcej niż dwie).

7.25. Rozpatrzenie reklamacji dotyczy wyłącznie wad wskazanych przez Kupującego przy składaniu reklamacji.

7.26. Jeżeli Sprzedający zakończy procedurę reklamacyjną uzasadnionym odrzuceniem reklamacji towaru, Sprzedający może zaoferować Kupującemu usunięcie wad na koszt Kupującego. Kupujący nie jest zobowiązany do przyjęcia takiej propozycji.

8. DANE OSOBOWE I ICH OCHRONA

Polityka prywatności


Operatorem strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.klotinkfit.com jest Klotinkfit, s.r.o., z siedzibą pod adresem ul. Hurbanova 985, 019 01 Ilava, REGON: 53578813, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Trenczynie, wydział Sro, wkładka nr 41411/R (zwana dalej „Spółką”), która przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem”) oraz ogólnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Prywatność użytkowników odwiedzających stronę internetową www.klotinkfit.com jest dla firmy niezwykle ważna. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności.

Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej  www.klotinkfit.com.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Spółka przetwarza dane osobowe w celu:

udzielenia odpowiedzi na pytania zadane w formularzu kontaktowym https://klotinkfit.com/sk/support/contact/ ; podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych; wypełniając i przesyłając formularz kontaktowy, użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych; włączenia do bazy danych w celu subskrypcji newslettera – podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

1. realizacji zamówienia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zawarcie Umowy;

2. organizowania konkursów konsumenckich na Facebooku i Instagramie – podstawą prawną jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

3. marketingu usług własnych Spółki – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych;

4. postępowania rekrutacyjnego – w przypadku oferty zatrudnienia w Spółce – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest stosunek przedumowny lub zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata na pracownika.

Okres przechowywania danych osobowych

Spółka przechowuje dane osobowe w zależności od celu przetwarzania danych osobowych:

1. Udzielanie odpowiedzi na pytania w formularzach kontaktowych – przez 1 rok od wypełnienia formularza kontaktowego.

2. Utworzenie konta użytkownika na stronie internetowej www.klotinkfit.com i przetwarzanie zamówień – Spółka przechowuje dane osobowe związane z kontem użytkownika podczas zakładania konta, ponieważ dane te są niezbędne do obsługi konta przez Spółkę. W przypadku, gdy użytkownik nie ma założonego konta lub anuluje konto, Spółka będzie przechowywać dane osobowe przez 2 lata od ostatniego zamówienia.

3. Organizowanie konkursów konsumenckich na Facebooku i Instagramie – 1 rok od rozstrzygnięcia konkursu konsumenckiego

4. Marketing usług własnych Spółki – do 2 lat od momentu rozwiązania Umowy lub do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera

5. Wprowadzenie do bazy danych na potrzeby subskrypcji newslettera – do czasu wycofania zgody na otrzymywanie newslettera, maksymalnie przez okres 2 lat od dnia wyrażenia zgody.

6. Postępowanie rekrutacyjne – w trakcie postępowania rekrutacyjnego oraz, w przypadku wyrażenia przez kandydata na pracownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, przez okres 2 lat od zakończenia postępowania rekrutacyjnego.

Odbiorcy danych osobowych

W związku ze swoją działalnością Spółka może ujawniać dane osobowe innym podmiotom, a mianowicie: dostawcom usług programistycznych lub firmom zarządzającym systemami Spółki, dostawcom usług marketingowych, organom publicznym, podmiotom, którym administrator danych jest zobowiązany ujawnić bezpośrednio na mocy przepisów prawa, innym dostawcom, klientom, Poczcie Słowackiej, kurierom, usługom w chmurze. W celu zwiększenia komfortu korzystania ze strony internetowej Spółka współpracuje z następującymi firmami: Google Slovakia, s.r.o., Facebook Ireland Ltd., 

Jako operator Spółka zapewnia, że wszystkie podmioty, którym przekazywane są dane osobowe użytkownika, utrzymują wysoki standard ochrony danych. W żadnym wypadku nie przekażemy danych osobowych użytkownika podmiotowi, który nie zapewnia takiego standardu.

 

Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Zautomatyzowane przetwarzanie i profilowanie

Spółka dąży do zapewnienia indywidualnie dopasowanej oferty produktów i usług. Z tego powodu profiluje gromadzone dane osobowe. W tym celu wykorzystuje zautomatyzowane systemy informacyjne, aplikacje internetowe lub kalkulatory. W związku z tym wysyła spersonalizowane wiadomości i oferty produktów i usług Spółki. Automatyczna ocena (profilowanie) danych osobowych użytkownika pomaga nam lepiej zrozumieć jego potrzeby, oszacować przyszłe działania i odpowiednio dostosować naszą ofertę produktów i usług.

 

Prawa użytkowników

Użytkownikom, jako osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

1. Wycofanie zgody – w przypadku, gdy Spółka przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, drogą elektroniczną na adres osoby odpowiedzialnej, pisemnie, poprzez powiadomienie o wycofaniu zgody lub osobiście w siedzibie administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych użytkownika, które Spółka przetwarzała na podstawie zgody.

2. Prawo dostępu – użytkownik ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych przechowywanych przez Spółkę na jego temat, a także informacji o tym, w jaki sposób dane osobowe użytkownika są wykorzystywane.

3. Prawo do sprostowania – na żądanie użytkownika Spółka aktualizuje przetwarzane dane osobowe.

4. Prawo do usunięcia (bycia zapomnianym) – jeśli dane osobowe uzyskane przez Spółkę na temat użytkownika nie są już niezbędne do realizacji pierwotnego celu przetwarzania, użytkownik ma prawo zażądać usunięcia danych osobowych.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – w pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo zażądać, aby Spółka zaprzestała wykorzystywania danych osobowych użytkownika, np. jeśli w opinii użytkownika dane osobowe przetwarzane przez Spółkę są niedokładne lub nie są już Spółce potrzebne.

6. Prawo do przenoszenia danych – w pewnych okolicznościach użytkownik ma prawo zażądać, aby podane przez niego dane osobowe zostały przekazane innej osobie trzeciej. Prawo to dotyczy jednak wyłącznie danych osobowych uzyskanych na podstawie zgody lub Umowy.

7. Prawo do sprzeciwu – użytkownik ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych w oparciu o uzasadnione prawnie interesy. Jeśli użytkownik uważa, że Spółka nie ma ważnego uzasadnionego interesu w przetwarzaniu danych, ma możliwość wniesienia sprzeciwu, a jeśli zostanie udowodnione, że ten uzasadniony interes nie przeważa nad interesami użytkownika, Spółka nie będzie dalej przetwarzać danych osobowych użytkownika.

8. Prawo do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie ochrony danych osobowych – użytkownik może złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych Republiki Słowackiej, ul. Hraničná 12, 820 07 Bratysława 27, jeśli uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób nieuczciwy lub niezgodny z prawem. W przypadku zgłoszenia elektronicznego musi ono spełniać wymogi § 19 ust. 1 ustawy nr 71/1967 Zb. (Dz. U.) o postępowaniu administracyjnym (Kodeks postępowania administracyjnego). Więcej informacji można znaleźć na stronie https://dataprotection.gov.sk.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

9.1. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku oczywistego błędu w kwocie ceny zakupu podanej przy towarze (np. nieprawidłowo umieszczona kropka dziesiętna, brakująca cyfra, cena zakupu, która w oczywisty sposób nie odpowiada normalnej cenie rynkowej).

9.2. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest sprzedaż towaru, nawet bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru. Towar uważa się za przyjęty, gdy Kupujący lub osoba trzecia wyznaczona przez Kupującego, z wyłączeniem przewoźnika, przyjmie wszystkie części zamówionego towaru lub gdy:

a. towary zamówione przez konsumenta w jednym zamówieniu są dostarczane oddzielnie - w momencie przyjęcia towaru, który został dostarczony jako ostatni,

b. dostarczany jest towar składający się z kilku części lub elementów - w momencie odbioru ostatniej części lub elementu,

c. towar jest dostarczany wielokrotnie przez określony czas - w momencie przyjęcia pierwszego dostarczonego towaru.

9.3. Kupujący może odstąpić od Umowy, której przedmiotem jest dostawa towaru, również przed rozpoczęciem okresu odstąpienia od Umowy.

9.4. Kupujący może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w formie papierowej, wysyłając formularz na następujący adres:

KlotinkFit s.r.o.
ul. Hurbanova 985
019 01, Ilava
Słowacja

9.5. Formularz odstąpienia od umowy można wypełnić i przesłać drogą elektroniczną pod następującym linkiem: https://klotinkfit.com/sk/support/returns/.

9.6. Kupujący może również odstąpić od Umowy przed rozpoczęciem okresu odstąpienia. Okres odstąpienia uznaje się za zachowany, jeżeli oświadczenie o odstąpieniu zostanie wysłane do Sprzedającego nie później niż w ostatnim dniu okresu odstąpienia. Obowiązek udowodnienia, że prawo do odstąpienia od Umowy zostało wykonane, spoczywa na Kupującym.

9.7. Sprzedający jest zobowiązany zwrócić Kupującemu bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia doręczenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie płatności otrzymane od Kupującego na podstawie lub w związku z Umową, w tym koszty transportu, dostawy i wysyłki oraz inne koszty i opłaty, w sposób określony w punkcie 9.9 niniejszych Ogólnych Warunków; prawo Sprzedającego wynikające z punktu 9.10 pozostaje nienaruszone.

9.8. Sprzedający zwróci Kupującemu wszystkie płatności w taki sam sposób, w jaki Kupujący dokonał płatności, chyba że Strony umowy uzgodnią inaczej (np. przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego) i pod warunkiem, że Kupujący nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi opłatami z tego tytułu. Jeżeli Kupujący uiścił cenę zakupu lub jej część poprzez realizację bonu podarunkowego, Sprzedający przekaże Kupującemu nowy bon podarunkowy w kwocie zrealizowanego bonu podarunkowego. Kupujący może zrealizować ten kredyt przy kolejnym zakupie u Sprzedającego. W przypadku, gdy Kupujący wybrał również inną metodę płatności w celu opłacenia części zamówienia, Kupujący zwróci tę część płatności zgodnie z niniejszymi OWH.

9.9. Po odstąpieniu od Umowy sprzedaży towaru Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu płatności Kupującemu przed dostarczeniem towaru Kupującemu lub do momentu udowodnienia przez Kupującego, że towar został odesłany do Sprzedającego, chyba że Sprzedający zaproponuje odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez Sprzedającego.

9.10. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy i dostarczy Sprzedającemu towar, który był używany lub jest uszkodzony, lub jego wartość uległa zmniejszeniu w wyniku takiego postępowania, które wykracza poza postępowanie niezbędne do ustalenia właściwości i funkcjonalności towaru, Sprzedający jest uprawniony do otrzymania od Kupującego odszkodowania w wysokości wartości naprawy towaru i przywrócenia towaru do stanu pierwotnego.

9.11. Jeżeli Kupujący nie zwrócił Sprzedającemu towaru wraz z odstąpieniem od umowy i jeżeli strony nie uzgodniły innego sposobu zwrotu towaru, Kupujący jest zobowiązany do odesłania Sprzedającemu towaru wraz z akcesoriami, w tym dokumentacją, na adres Sprzedającego nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia odstąpienia od Umowy:

KlotinkFit s.r.o.
ul. Hurbanova 985
019 01, Ilava
Słowacja

9.12. Kupujący ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedającego lub osoby upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru towaru. Koszt zwrotu towaru zasadniczo zależy od właściwości towaru (wymiary, waga), odległości oraz wybranego sposobu transportu i odpowiada w przybliżeniu kosztom wskazanym w koszyku, czyli kosztom zwykle ponoszonym w związku z dostawą towaru do klienta.

9.13. Kupujący nie może odstąpić od Umowy, której przedmiotem jest

a. świadczenie usługi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego, a Kupujący oświadczył, że został należycie pouczony, iż wyrażając tę zgodę, traci prawo odstąpienia od umowy po spełnieniu świadczenia w całości, gdy świadczenie zostało spełnione w całości,

b. sprzedaż towaru lub wykonanie usługi, których cena zależy od zmian cen na rynku finansowym, na które Sprzedający nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie odstąpienia,

c. sprzedaż towaru, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, może zostać w sposób nierozerwalny połączony z innymi towarami.

 

10. ALTERNATYWNE ROZSTRZYGANIE SPORÓW

10.1. Kupujący-konsument ma prawo skontaktować się ze Sprzedającym z prośbą o zadośćuczynienie (pocztą elektroniczną na help@klotinkfit.com lub na następujący adres: ul. Hurbanová 985, Ilava 01901, Słowacja), jeśli nie jest zadowolony ze sposobu, w jaki Sprzedający rozpatrzył jego skargę lub jeśli uważa, że Sprzedający naruszył jego prawa jako konsumenta. Jeśli Sprzedający odpowie na ten wniosek negatywnie lub nie odpowie w ciągu 30 dni od jego wysłania, konsument ma prawo złożyć wniosek o wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporów do podmiotu zajmującego się alternatywnym rozstrzyganiem sporów na podstawie ustawy 391/2015 Zb. Podmiotami alternatywnego rozstrzygania sporów są organy i upoważnione osoby prawne zgodnie z § 3 ustawy 391/2015 Zb., w tym między innymi Słowacka Inspekcja Handlowa, ul. Bajkalská 21/A, P.O. Box 5, 820 0T Bratysława, a pełna lista podmiotów upoważnionych do alternatywnego rozstrzygania sporów jest prowadzona przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej i jest dostępna na stronie internetowej www.mhsr.sk. Konsument może złożyć wniosek w sposób określony w § 12 ustawy 391/2015 Zb. Kupujący-konsument jest uprawniony do wyboru alternatywnego podmiotu rozstrzygającego spory, do którego się zwróci. Aby złożyć wniosek o alternatywne rozstrzygnięcie sporu, Konsument może skorzystać z internetowej platformy rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.2 Z alternatywnych metod rozstrzygania sporów może skorzystać wyłącznie Kupujący będący konsumentem – osobą fizyczną, która przy zawieraniu i wykonywaniu Umowy konsumenckiej nie działa w zakresie swojej działalności gospodarczej, zatrudnienia lub zawodu. Alternatywne metody rozstrzygania sporów mają zastosowanie wyłącznie do sporów między konsumentem a Sprzedającym wynikających z Umowy konsumenckiej lub z nią związanych. Alternatywne metody rozstrzygania sporów mają zastosowanie wyłącznie do umów zawieranych na odległość. Alternatywne metody rozstrzygania sporów nie mają zastosowania do sporów, których wartość nie przekracza 20 EUR. Podmiot prowadzący alternatywne rozstrzyganie sporów może zażądać od konsumenta uiszczenia opłaty za wszczęcie alternatywnego rozstrzygania sporu w maksymalnej wysokości 5 EUR z VAT.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1. Stosunek prawny między Stronami umowy będzie zawsze regulowany przez OWH ważne i obowiązujące w momencie składania zamówienia.

11.2. Niniejsze OWH zostały sporządzone w języku słowackim. Jeśli niniejsze OWH zostały sporządzone również w języku innym niż słowacki, wersja słowacka ma zawsze pierwszeństwo przed inną wersją językową.

11.3. Jeżeli Umowa została zawarta w formie pisemnej, wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej. Strony umowy uzgadniają, że komunikacja między nimi będzie odbywać się głównie za pośrednictwem wiadomości e-mail.

11.4. Stosunki prawne między Stronami umowy reguluje Umowa, niniejsze OWH, przepisy ustawy nr 40/1964 Zb., kodeksu cywilnego z późn. zm., ustawy nr 22/2004 Zb. o handlu elektronicznym oraz o zmianie i uzupełnieniu ustawy nr 128/2002 Zb. o państwowej kontroli rynku wewnętrznego w sprawach ochrony konsumentów, oraz o zmianie i uzupełnieniu niektórych ustaw, w brzmieniu ustawy nr 284/2002 Zb. z późn. zm., ustawy nr 250/2007 Zb. o ochronie konsumentów, oraz o zmianie ustawy nr 372/1990 Zb. Słowackiej Rady Narodowej o wykroczeniach z późn. zm., ustawy nr 18/2018 Zb. o ochronie danych osobowych, oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw, oraz ustawy nr 102/2014 Zb. o ochronie konsumentów przy sprzedaży towarów lub świadczeniu usług na podstawie Umowy zawartej na odległość lub Umowy zawartej poza lokalem sprzedającego oraz o zmianach i uzupełnieniach niektórych ustaw oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawnych Republiki Słowackiej.

11.5. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Umowy sprzedaży a niniejszymi OWH pierwszeństwo mają postanowienia Umowy sprzedaży. W przypadku wątpliwości co do treści Umowy, której stroną jest Kupujący-konsument lub niniejszych OWH wraz z załącznikami, stosuje się wykładnię korzystniejszą dla Kupującego-konsumenta.

11.6. Strony umowy dołożą wszelkich starań w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów, rozbieżności lub roszczeń powstałych pomiędzy nimi w związku z niniejszymi OWH lub Umową. Jeżeli Strony umowy nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć żadnego sporu wynikającego z niniejszych OWH lub Umowy, w tym sporu dotyczącego jej ważności, interpretacji lub unieważnienia, do rozstrzygnięcia takiego sporu właściwe będą sądy słowackie. Nie narusza to ważności postanowień umów międzynarodowych dotyczących jurysdykcji innych sądów.

12. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

12.1. Następujące załączniki stanowią integralną część pierwszej części OWH:

a. Załącznik nr 1 do OWH: Formularz reklamacyjny/Formularz odstąpienia od umowy

b. Załącznik nr 2 do OWH: Usługi dodatkowe

II. Warunki obowiązujące Kupujących-przedsiębiorców

1. PODSTAWOWE POSTANOWIENIA WARUNKÓW HANDLOWYCH

1.1. Druga część niniejszych OWH (na potrzeby drugiej części zwana dalej „niniejszymi OWH”) reguluje prawa i obowiązki Stron umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedającym, którym jest Klotinkfit s.r.o, z siedzibą pod adresem: ul. Hurbanova 985, 019 01 Ilava, Słowacja, IČO 53 578 813, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego w Trenczynie, wydział: sro, wkładka nr 41411/R (zwana dalej „Sprzedającym”) a Kupującym-przedsiębiorcą, której przedmiotem jest zakup i sprzedaż towaru na stronie internetowej sklepu internetowego Sprzedającego (zwanego dalej „sklepem internetowym”) (zwanej dalej „Umową sprzedaży” lub „Umową”).

1.2. W rozumieniu drugiej części niniejszych OWH za Kupującego uważa się (a) osobę wpisaną do rejestru handlowego, (b) osobę prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie licencji handlowej, (c) osobę prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie licencji innej niż licencja handlowa zgodnie z przepisami szczególnymi. W przypadku, gdy osoba fizyczna wskaże w zamówieniu swój REGON lub NIP, przyjmuje się, że działa ona w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i na potrzeby niniejszych OWH jest uznawana za przedsiębiorcę.

1.3. Terminy użyte w niniejszej części OWH mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w pierwszej części OWH, chyba że w niniejszej części zdefiniowano je inaczej.

2. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

2.1. Sprzedający zobowiązany jest w szczególności do:

a. dostarczenia Kupującemu zamówionego towaru w uzgodnionej ilości i jakości oraz zapakowania lub przygotowania go do transportu w sposób niezbędny do jego przechowywania i zabezpieczenia; oraz

b. przekazania Kupującemu, najpóźniej wraz z towarem, w formie pisemnej lub elektronicznej, wszystkich dokumentów niezbędnych do odbioru i użytkowania towaru oraz innych dokumentów przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawne.

2.2. Sprzedający ma prawo do otrzymania od Kupującego pełnej ceny zakupu za dostarczony towar.

2.3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zakazania sprzedaży towaru nabytego od Sprzedającego w dowolnej chwili, nawet bez podania przyczyny, w którym to przypadku Sprzedający będzie zobowiązany do odkupienia po cenie nabycia aktualnych pozostałych zapasów Kupującego nabytych od Sprzedającego.

2.4. Sprzedający ma prawo anulować zamówienie, jeżeli z powodu wyczerpania zapasów lub niedostępności towaru nie jest w stanie dostarczyć towaru Kupującemu w terminie określonym w niniejszych OWH lub po cenie podanej w sklepie internetowym, chyba że uzgodniono z klientem alternatywne świadczenie.

2.5. Kupujący zobowiązany jest w szczególności do:

a. przyjęcia towaru; oraz

b. zapłaty Sprzedającemu uzgodnionej ceny zakupu w sposób prawidłowy i terminowy.

2.6. Kupujący zobowiązuje się do godnego reprezentowania towarów Sprzedającego i jego marki KlotinkFIT.

2.7. Kupujący ma prawo do dostawy towaru w uzgodnionej ilości, jakości, terminie i miejscu.

2.8. Strony umowy zgodnie postanawiają, że wszelki towar nabyty przez Kupującego od Sprzedającego przeznaczony jest wyłącznie do odsprzedaży klientowi końcowemu – konsumentowi, a Kupujący zobowiązuje się nie oferować i nie sprzedawać tego towaru innym przedsiębiorcom, czyli osobom działającym w charakterze innym niż konsument. W przypadku naruszenia przez Kupującego zobowiązania do nieoferowania i niesprzedawania nabytych od Sprzedającego towarów innym przedsiębiorcom, naruszenie to będzie traktowane jako rażące naruszenie warunków, a w takim przypadku Sprzedający będzie uprawniony do zakończenia współpracy handlowej z Kupującym.

2.9. Strony umowy zgodnie postanawiają, że wszelki towar nabyty przez Kupującego od Sprzedającego jest przeznaczony do odsprzedaży wyłącznie w kraju Kupującego i nie może  być sprzedawany lub w inny sposób dystrybuowany do osób trzecich poza krajem Kupującego. Za kraj pochodzenia Kupującego dla celów niniejszej Umowy uważa się kraj, w którym Kupujący ma siedzibę. W przypadku naruszenia przez Kupującego obowiązku sprzedaży lub innej dystrybucji towaru nabytego od Sprzedającego wyłącznie w jego kraju pochodzenia, takie naruszenie będzie uważane za rażące naruszenie warunków, w którym to przypadku Sprzedający będzie miał prawo do zakończenia współpracy handlowej z Kupującym. 

3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi poprzez wiążące przyjęcie przez Sprzedającego propozycji Kupującego dotyczącej zawarcia Umowy sprzedaży w formie formularza wypełnionego przez Kupującego (formularz wypełniony i przesłany przez Kupującego zwany jest dalej „zamówieniem”).

3.2. Wiążąca akceptacja propozycji zawarcia Umowy zostanie dokonana przez Sprzedającego bez zbędnej zwłoki, co do zasady w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia, po sprawdzeniu dostępności towaru, obowiązujących cen i terminu dostawy towaru wymaganego przez Kupującego. Wiążącej akceptacji dokonuje się za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) z oznaczeniem „Potwierdzone” lub podobnym, semantycznie identycznym oznaczeniem.

3.3. Wygenerowane automatycznie potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego, które jest dostarczane na adres e-mail Kupującego niezwłocznie po wysłaniu przez niego zamówienia, ma charakter wyłącznie informacyjny, jest wysyłane do Kupującego w celu powiadomienia Kupującego o przyjęciu zamówienia i nie jest traktowane jako wiążące przyjęcie propozycji zawarcia Umowy sprzedaży przez Sprzedającego.

3.4. Sprzedający może zaoferować dodatkowy towar do zamówienia bezpłatnie (zwany dalej „prezentem”). Zamówienie prezentu jest dobrowolne.

4. USTALENIA DOTYCZĄCE CENY ZAKUPU

4.1. Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę zakupu towaru uzgodnioną w Umowie sprzedaży, w tym koszt dostawy towaru i opłaty za dodatkowe usługi (zwaną dalej „ceną zakupu”) w jeden z następujących sposobów:

a. przelewem,

b. kartą online.

4.2. Kupujący zostanie poinformowany o wszelkich ograniczeniach podczas procesu tworzenia zamówienia.

4.3. Wszelkie koszty dostawy i obsługi zostaną naliczone przed wysłaniem zamówienia. Wszelkie opłaty za usługi dodatkowe są okresowo aktualizowane w zamówieniu zgodnie z wyborem usług dodatkowych przez Kupującego, ale nigdy po wysłaniu zamówienia. W przypadku, gdy towar ma zostać dostarczony Kupującemu poza terytorium Unii Europejskiej, Kupujący może zostać obciążony długiem celnym oraz, w stosownych przypadkach, obowiązkiem uiszczenia innych opłat związanych z czynnościami celnymi w wysokości i w sposób określony w powszechnie obowiązujących przepisach prawa kraju, do którego towar jest dostarczany. O ile nie określono inaczej lub nie uzgodniono inaczej między Stronami umowy, Sprzedający nie jest zobowiązany do ponoszenia tych zobowiązań za Kupującego.

4.4. Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu cenę zakupu w terminie określonym w Umowie sprzedaży.

5. DOSTAWA TOWARÓW I WARUNKI PŁATNOŚCI

5.1. Sprzedający dostarczy towar Kupującemu tak szybko, jak to możliwe, zwykle w ciągu 5 dni roboczych od daty płatności, pod warunkiem, że Sprzedający posiada towar w magazynie. W przypadku, gdy zamówiony towar nie znajduje się w magazynie, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Kupującego, z zastrzeżeniem, że termin dostawy takiego towaru wynosi 14-35 dni roboczych, chyba że strony postanowią inaczej. Jeżeli Sprzedający nie wywiązał się z obowiązku dostarczenia towaru w uzgodnionym terminie, Kupujący wezwie go do dostarczenia towaru w dodatkowym rozsądnym terminie, który Kupujący jednocześnie określi. W przypadku, gdy Kupujący nie wezwie w ten sposób Sprzedającego w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym towar powinien zostać dostarczony, towar uznaje się za dostarczony. Jeżeli Sprzedający nie dostarczy towaru nawet w terminie dodatkowym, Kupujący ma prawo odstąpić od Umowy.

5.2. Kupujący jest zobowiązany odebrać towar osobiście lub zlecić jego odbiór osobie trzeciej. Osoba odbierająca towar w imieniu lub na rzecz Kupującego jest zobowiązana, na żądanie Sprzedającego lub przewoźnika, udowodnić, że jest upoważniona do odbioru towaru. 

5.3. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki przy dostawie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru przy odbiorze przez Kupującego, Kupujący ma możliwość odmowy przyjęcia towaru. Przewoźnik jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody w obecności i na żądanie Kupującego. Na podstawie sporządzonego w ten sposób i dostarczonego Sprzedającemu protokołu, Sprzedający może, po zakończeniu zgłoszenia szkody u przewoźnika, zapewnić usunięcie wady towaru, zniżkę od ceny zakupu, a w przypadku nieusuwalnych wad towaru, dostarczyć Kupującemu nowy towar. Późniejsze reklamacje tego typu nie będą uznawane.

5.4. O ewentualnych ograniczeniach Kupujący zostanie poinformowany podczas procesu tworzenia zamówienia.

5.5. Kupujący jako odbiorca towaru, wyraża zgodę na wystawienie i doręczenie mu faktury w formie elektronicznej. Sprzedający nie jest zobowiązany do uwzględnienia wniosku Kupującego o korektę lub zmianę danych na fakturze po zawarciu Umowy sprzedaży, w szczególności w przypadku zmiany osoby Kupującego oraz zmiany adresu dostawy na inny kraj.

5.6. Umowa sprzedaży zawierana jest z zastrzeżeniem warunku rozwiązującego, zgodnie z którym, jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w terminie 5 dni od dodatkowego wezwania ze strony Sprzedającego i nie uzgodni ze Sprzedającym innego terminu odbioru towaru, Umowa ulega rozwiązaniu od początku.

6. NABYCIE WŁASNOŚCI I PRZENIESIENIE RYZYKA USZKODZENIA TOWARU

6.1. Towar pozostaje własnością Sprzedającego do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu przez Kupującego. Towar jest uznany za dostarczony Kupującemu po jego odbiorze od przewoźnika.

6.2. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego w momencie, gdy odbiera on towar od Sprzedającego lub przewoźnika, lub w momencie, gdy Sprzedający zezwala mu na dysponowanie towarem, a Kupujący go nie odbiera.

7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

7.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady towaru, a Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu.

7.2. Do rozpatrywania reklamacji ma zastosowanie poniższa Procedura rozpatrywania reklamacji dla przedsiębiorców (zwana dalej „Procedurą rozpatrywania reklamacji”).

7.3. Kupujący ma prawo dochodzić od Sprzedającego roszczeń z tytułu gwarancji wyłącznie w odniesieniu do towaru wadliwego, objętego gwarancją i zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego Sprzedającego.

7.4. W okresie gwarancyjnym Kupujący ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady po dostarczeniu towarów, w tym wszystkich akcesoriów.

7.5. Reklamacja jest rozpatrywana niezwłocznie przez Sprzedającego w formie pisemnej lub elektronicznej. Jeśli towar jest wadliwy, klient ma prawo do złożenia reklamacji u Sprzedającego poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego i dostarczenie go do Sprzedającego drogą elektroniczną, dostarczenie towaru do Sprzedającego w jeden ze sposobów wymienionych poniżej lub w formie papierowej wraz z reklamowanym towarem bezpośrednio na adres (dowolną firmą kurierską – pocztą…).

7.6. Składając reklamację, Kupujący jest zobowiązany udowodnić, że towar został zakupiony od Sprzedawcy i jest objęty gwarancją. Kupujący jest ponadto zobowiązany do dokładnego wskazania rodzaju i zakresu wad towaru.

7.7. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień, w którym Kupujący dostarczył Sprzedającemu:

a. formularz reklamacyjny,

b. reklamowany towar, w tym akcesoria.

7.8. Prawo do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej wygasa:

a. jeśli Kupujący nie udowodni, że kupił towar od Sprzedającego,

b. w przypadku niezgłoszenia oczywistych wad przy odbiorze towaru,

c. po upływie okresu gwarancji,

d. jeśli dojdzie do mechanicznego uszkodzenia towaru spowodowanego przez Kupującego,

e. w przypadku nieprofesjonalnej obsługi, eksploatacji lub zaniedbania towaru,

f. w przypadku uszkodzenia towaru w wyniku naturalnego zużycia, przypadkowego zepsucia lub pogorszenia jakości.

7.9. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Kupującego-przedsiębiorcy w terminie do 30 dni.

7.10. Sprzedający jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji i zakończenia procedury reklamacyjnej w jeden z następujących sposobów:

a. poprzez przekazanie naprawionego towaru,

b. wymianę towaru,

c. zwrot ceny zakupu,

d. uzasadnione odrzucenie reklamacji.

7.11. Sprzedający wyda Kupującemu pisemną informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji oraz o rozpatrzeniu reklamacji nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia.

7.12. Sprzedający zawsze może, zamiast usunięcia wady, wymienić wadliwy towar na towar wolny od wad.

7.13. Okres gwarancji na nowy towar wynosi 12 miesięcy (zwany dalej „okresem gwarancji”), pod warunkiem, że w szczególnych przypadkach nie określono innego okresu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru przez Kupującego. Prawo do reklamacji wygasa po upływie okresu gwarancji.

7.14. Jeżeli towar używany jest sprzedawany po cenie niższej niż towar nowy, gwarancja nie obejmuje wady, dla której uzgodniono niższą cenę. 

7.15. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres, w którym Kupujący nie mógł korzystać z towaru z powodu jego naprawy.

7.16. W przypadku wymiany towaru na nowy, okres gwarancji na nowy towar rozpoczyna się od dnia otrzymania nowego towaru.

7.17. Jeśli wada jest możliwa do usunięcia, Sprzedający zorganizuje jej naprawę. 

7.18. Jeśli wada jest niemożliwa do usunięcia i uniemożliwia prawidłowe użytkowanie przedmiotu, Sprzedający jest uprawniony, o ile Strony umowy nie uzgodnią inaczej, do wymiany towaru na towar o takich samych lub podobnych właściwościach użytkowych lub do wystawienia Kupującemu noty uznaniowej.

7.19. W przypadku, gdy dostawa wadliwego towaru stanowi istotne naruszenie Umowy, Kupujący może:

a. zażądać usunięcia wad poprzez dostarczenie towaru zastępczego za towar wadliwy, dostarczenie brakującego towaru oraz zażądać usunięcia wad prawnych,

b. żądać usunięcia wady poprzez naprawę towaru, jeżeli wada jest usuwalna,

c. odstąpić od Umowy.

7.20. Jeżeli Kupujący nie zawiadomi o swoim wyborze w terminie określonym w niniejszej Procedurze rozpatrywania reklamacji, przysługują mu roszczenia z tytułu wad towaru jak w przypadku nieistotnego naruszenia Umowy.

7.21. Jeżeli dostarczenie wadliwego towaru stanowi nieistotne naruszenie Umowy, Kupujący może żądać dostarczenia brakującego towaru lub usunięcia wad towaru.

7.22. Dopóki Kupujący nie zażąda zniżki od ceny zakupu lub nie odstąpi od Umowy, Sprzedający jest zobowiązany do dostarczenia brakujących towarów i usunięcia wad prawnych towaru. Inne wady usunie według własnego uznania poprzez naprawę towaru lub dostarczenie towaru zastępczego.

7.23. W przypadku, gdy Kupujący żąda usunięcia wad towaru, nie może on przed upływem dodatkowego rozsądnego terminu wyznaczonego Sprzedającemu dochodzić żadnych innych roszczeń wynikających z wad towaru, z wyjątkiem roszczenia o odszkodowanie; nie dotyczy to sytuacji, gdy Sprzedający powiadomi Kupującego, że nie wykona swoich zobowiązań w tym terminie.

7.24. Jeżeli Sprzedający nie usunie wad towaru w terminie określonym w niniejszej Procedurze rozpatrywania reklamacji, Kupujący może żądać obniżenia ceny zakupu lub odstąpić od Umowy, jeżeli Kupujący zawiadomi Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od Umowy w terminie określonym w niniejszej Procedurze rozpatrywania reklamacji lub w rozsądnym czasie przed odstąpieniem od Umowy. 

7.25. Dla celów niniejszych OWH istotne naruszenie Umowy występuje wtedy, gdy strona naruszająca wiedziała w momencie zawierania Umowy lub w tym czasie można było racjonalnie przewidzieć, biorąc pod uwagę cel Umowy wynikający z jej treści lub okoliczności, w których Umowa została zawarta, że druga strona nie będzie miała interesu w wykonaniu swoich zobowiązań wynikających z takiego naruszenia Umowy. W razie wątpliwości przyjmuje się, że naruszenie Umowy nie jest istotnym naruszeniem.

7.26. Rozpatrzenie reklamacji dotyczy wyłącznie wad wskazanych przez Kupującego podczas składania reklamacji.

7.27. Jeżeli Sprzedający zakończy procedurę reklamacyjną uzasadnionym odrzuceniem reklamacji towaru, Sprzedający może zaoferować Kupującemu usunięcie wad na koszt Kupującego. 

8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

8.1. Sprzedający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn określonych w niniejszych OWH oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawnych. Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy z powodu wyprzedaży zapasów, niedostępności towaru lub jeśli producent, importer lub dostawca towaru uzgodnionego w Umowie zaprzestał produkcji lub dokonał tak istotnych zmian, które uniemożliwiły wykonanie zobowiązań Sprzedającego wynikających z Umowy, lub z powodu siły wyższej, lub jeśli nawet po dołożeniu wszelkich starań, których można od niego uczciwie wymagać, nie jest w stanie dostarczyć towaru klientowi w terminie określonym w niniejszych OWH lub po uzgodnionej cenie. Sprzedający jest zobowiązany do poinformowania Kupującego o tym fakcie bez zbędnej zwłoki oraz do zwrotu wszystkich płatności Kupującemu. Nie narusza to prawa Stron umowy do uzgodnienia wykonania zastępczego lub zmiany ceny.

8.2. Sprzedający jest również uprawniony do odstąpienia od Umowy w przypadku oczywistego błędu w kwocie ceny zakupu podanej przy towarze (np. nieprawidłowo umieszczona kropka dziesiętna, brakująca cyfra, cena zakupu, która w oczywisty sposób nie odpowiada normalnej cenie rynkowej) przy zawieraniu Umowy sprzedaży.

8.3. Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy wyłącznie z przyczyn określonych w niniejszej części OWH lub w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych. Kupujący-przedsiębiorca nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn, z których tylko Kupujący-konsument jest uprawniony do odstąpienia od Umowy zgodnie z pierwszą częścią niniejszych OWH (np. do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni).

Załącznik nr 1: Formularz odstąpienia od umowy/Formularz reklamacyjny 

Dostępne na stronie: https://klotinkfit.com/sk/support/returns/.

Powód odstąpienia od umowy/zwrotu towaru 4):

Pouczenie dla konsumenta: Kupujący ma obowiązek odesłać Sprzedającemu towar wraz z akcesoriami, w tym dokumentacją, jednym ze sposobów określonych w Ogólnych Warunkach Umowy najpóźniej w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy. Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy Kupującemu przed dostarczeniem mu towaru lub do czasu udowodnienia przez Kupującego, że towar został odesłany do Sprzedającego, chyba że Sprzedający zaproponuje odbiór towaru osobiście lub za pośrednictwem osoby upoważnionej przez Sprzedającego. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy i dostarczy Sprzedającemu towar, który był używany lub jest uszkodzony, lub jego wartość uległa zmniejszeniu w wyniku takiego postępowania, które wykracza poza postępowanie niezbędne do ustalenia właściwości i funkcjonalności towaru, Sprzedający jest uprawniony do otrzymania od Kupującego odszkodowania w wysokości wartości naprawy towaru i przywrócenia towaru do stanu pierwotnego.

Załącznik nr 2: Usługi dodatkowe

SEKCJA I.

ZAKRES OBOWIĄZYWANIA I DEFINICJE

1. Niniejszy Załącznik nr 3 do OWH: Usługi dodatkowe (zwany dalej „niniejszym Załącznikiem”) określa dodatkowe prawa i obowiązki Stron umowy związane z usługami dodatkowymi określonymi w niniejszym Załączniku.

2. Pojęcia niezdefiniowane w niniejszym Załączniku mają takie samo znaczenie, jakie nadano im w pierwszej części OWH, jeżeli nabywcą usługi dodatkowej jest konsument lub w drugiej części OWH, jeżeli nabywcą usługi dodatkowej jest przedsiębiorca.

3. Na potrzeby niniejszego Załącznika usługi dodatkowe oznaczają:

4. Ubezpieczenie przesyłki

5. Wszystkie usługi dodatkowe są dobrowolne i świadczone na rzecz Kupującego wyłącznie na podstawie wyrażonej przez niego woli. Sprzedający w żadnym wypadku nie uzależnia zawarcia Umowy ani należytego wykonania swoich zobowiązań od zamówienia którejkolwiek z usług dodatkowych.

6. W przypadku, gdy Kupujący chce zamówić dodatkową usługę lub usługi, odpowiednie pole lub pola należy zaznaczyć podczas procesu tworzenia zamówienia; późniejsze zamówienie dodatkowej usługi nie jest możliwe. Wiążąca akceptacja propozycji zawarcia Umowy sprzedaży obejmującej usługę dodatkową powoduje również zawarcie Umowy o świadczenie usługi dodatkowej (zwanej dalej „Umową o świadczenie usługi dodatkowej”).

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieoferowania usług dodatkowych dla niektórych towarów. Kupujący zostanie poinformowany o dostępności poszczególnych usług dodatkowych dla poszczególnych towarów podczas tworzenia zamówienia.

8. Usługi dodatkowe można łączyć.

9. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady usług dodatkowych. Do rozpatrywania reklamacji stosuje się Procedurę rozpatrywania reklamacji.


SEKCJA II.

UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI

1. CEL I ZAKRES UBEZPIECZENIA PRZESYŁKI, DEFINICJE

1.1. Usługa Ubezpieczenia przesyłki oznacza czynność Sprzedającego polegającą na niezwłocznym przyjmowaniu zgłoszeń o wadach towaru powstałych w trakcie przesyłki i niezwłocznym ich usuwaniu poprzez wymianę towaru na nowy poza postępowaniem reklamacyjnym, w sposób i na warunkach określonych w niniejszym punkcie (zwane dalej „Ubezpieczeniem przesyłki”). Umowa o usłudze dodatkowej Ubezpieczenie przesyłki nie jest umową ubezpieczenia, a nawiązany w ten sposób stosunek pomiędzy Stronami umowy nie jest ubezpieczeniem w rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Ubezpieczenie przesyłki jest usługą komercyjną oferowaną Kupującemu za opłatą.

1.2. Ubezpieczenie przesyłki nie ogranicza ani nie warunkuje odpowiedzialności Sprzedającego za wady towaru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych oraz Procedury rozpatrywania reklamacji.

1.3. Ubezpieczenie przesyłki obejmuje wyłącznie

a. uszkodzenie lub zniszczenie towaru, które mogło powstać podczas przewozu; oraz

b. towar, który jest przedmiotem Umowy sprzedaży, na podstawie której została zawarta Umowa o niniejszej usłudze dodatkowej.

1.4. Roszczenie z tytułu Ubezpieczenia przesyłki nie może być zgłoszone

a. w odniesieniu do towaru lub szkody innych niż określone w poprzednim akapicie; ani

b. po upływie terminu przewidzianego na zgłoszenie roszczenia.


2. WYKONANIE USŁUGI I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

2.1. Kupujący-konsument ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usługi dodatkowej bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż do czasu wykonania usługi w całości. Odstąpienie jedynie od Umowy o usłudze dodatkowej nie ma wpływu na czas trwania Umowy sprzedaży. Procedura odstąpienia od Umowy zgodnie z niniejszymi OWH ma również zastosowanie odpowiednio do odstąpienia od Umowy dodatkowej.

2.2. Z charakteru i celu usługi Ubezpieczenia przesyłki wynika, że jej rozpoczęcie jest możliwe wyłącznie przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i że uznaje się ją za wykonaną w całości po upływie terminu, w którym Kupujący może dochodzić roszczeń z niej wynikających lub po dostarczeniu nowego lub innego towaru.

2.3. Sprzedający poucza Kupującego, że wyrażając zgodę (wysyłając zamówienie) na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy, Kupujący traci prawo do odstąpienia od Umowy o usłudze dodatkowej po jej całkowitym wykonaniu.

2.4. Składając zamówienie, Kupujący oświadcza, że:

a. został należycie poinformowany o braku możliwości odstąpienia od Umowy o usłudze dodatkowej zgodnie z ustępem poprzedzającym; oraz

b. wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi Ubezpieczenia przesyłki przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

2.5. Prawo Kupującego-konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży na podstawie niniejszych OWH lub prawo do dochodzenia roszczeń w ramach Procedury rozpatrywania reklamacji pozostaje nienaruszone. Jeżeli Kupujący odstąpi od Umowy sprzedaży po upływie terminu na dochodzenie roszczeń z tytułu tej usługi dodatkowej, Sprzedający nie będzie zobowiązany do zwrotu Kupującemu opłaty za usługę Ubezpieczenia przesyłki.

3. PRZEDŁUŻONY OKRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY

3.1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego bez podania przyczyny, nawet po upływie ustawowego 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy, przed upływem 30 dni od dnia dostarczenia towaru.

3.2. Prawo do odstąpienia od Umowy w przedłużonym terminie dotyczy wyłącznie towaru nieuszkodzonego i nienoszącego śladów użytkowania, w oryginalnym opakowaniu.

 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, w tym ich części składowe, wchodzą w życie i obowiązują od 1.01.2023 r. i uchylają poprzednią wersję OWH, w tym ich części składowe.

 

 

Dbamy o Twoją prywatność

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy pliki cookies. Niektóre z nich są niezbędne do prawidłowego działania strony, inne pomagają nam ją udoskonalać na podstawie doświadczeń użytkowników. Dzięki nim pokazujemy ci szyte na miarę oferty oraz produkty, które mogą cię zainteresować. W tym celu jednak potrzebujemy twojej zgody na wykorzystanie wszystkich plików cookies. Klikając przycisk „Rozumiem” wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies i sprzedaż danych o zachowaniu na stronie w celu wyświetlenia ukierunkowanych reklam w mediach społecznościowych i sieciach reklamowych na innych stronach internetowych.

Te pliki cookies są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej i nie ma możliwości ich dezaktywacji. Ponadto pliki te przyczyniają się do bezpiecznego i prawidłowego korzystania z naszych usług.

Reklamowe pliki cookies mogą być ustawione na naszej stronie internetowe za pośrednictwem naszych partnerów reklamowych. Firmy te mogą wykorzystywać pliki cookies do tworzenia profilu twoich zainteresowań i do wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych. Nie przechowują danych osobowych bezpośrednio, ale opierają się na unikalnej identyfikacji twojej przeglądarki i urządzenia, za pomocą którego łączysz się z internetem. Jeśli nie wyrazisz zgody na te pliki cookies, nie będą ci się wyświetlać spersonalizowane reklamy.

Analityczne pliki cookies pozwalają nam mierzyć wydajność naszej strony internetowej i naszych kampanii reklamowych. Wykorzystujemy je do określania liczby odwiedzin. Dane uzyskane przy pomocy tych plików cookies przetwarzamy bez użycia identyfikatorów wskazujących na konkretnego użytkownika serwisu.

Zobraziť detaily