Üzleti feltételek

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) platia pri nákupe v internetovom obchode www.klotinkfit.com, ktorého prevádzkovateľom je:

SI.DA s. r. o.
P.O. Hviezdoslava 67/16 
018 51, Nová Dubnica

IČ: 44700610
DIČ: 2022811021
IČ DPH: SK2022811021

Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 21562/R

 

 

A SI.DA s.r.o. Általános Szerződési Feltételei

 

Ezek a szerződési feltételek a SI.DA s.r.o. által üzemeltetett online áruházakban történő vásárlásokra vonatkoznak.

 

1.     Az Általános Szerződési Feltételek meghatározzák és pontosítják az eladó, nevezetesen a SI.DA s.r.o., P. O. Hviezdoslava 67/16, 01851 Nová Dubnica, cégjegyzékszám: 44700610 alatt. Bejegyezte a Trencséni kerületi cégbíróság, részleg: Sro, betét szám: 21562/ R  és a vevő (vásárló, fogyasztó) jogait és kötelezettségeit.

 

2.     Minden szerződéses jogviszony a Szlovák Köztársaság jogával összhangban jön létre. Ha a szerződő fél fogyasztó, akkor az üzleti feltételek által nem szabályozott kapcsolatokat a Polgári Törvénykönyv (40/1964 sz. törvénye) és a fogyasztóvédelmi törvény (250/2007 sz. törvénye) szabályozza. Ha a szerződő fél nem fogyasztó, akkor az üzleti feltételek által nem szabályozott kapcsolatokra a Kereskedelmi törvénykönyv 513/1991 sz. törvénye szabályozza.

 

3.     A fogyasztói szerződés, vételi szerződés vagy egyéb szerződés olyan szerződés, melyben a szerződő felek egyrészt a fogyasztóként, másrészt a szállítóként szerepelnek. Az eladó üzleti vállalkozás, nevezetesen a SI.DA s.r.o., P. O. Hviezdoslava 67/16, 01851 Nová Dubnica, cégjegyzékszám: 52 679 403 alatt. Bejegyezte a Trencséni kerületi cégbíróság, részleg: Sro, betét szám: 21562/R

 

4.     A SI.DA s.r.o. egy olyan személy, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor üzleti vagy egyéb üzleti tevékenysége során jár el. Olyan vállalkozó, aki közvetlenül vagy más vállalkozón keresztül termékeket vagy szolgáltatásokat szállít vásárlók részére. Online áruházunk ügyfelei vásárlók. Az alkalmazandó jogszabályok alapján különbséget kell tenni a vásárló mely egyaránt fogyasztó és a vásárló mely nem közvetlen fogyasztó között. A fogyasztó az a személy, aki a szerződés megkötésekor és teljesítésekor, saját üzleti vagy egyéb üzleti tevékenység során nem jár el. A nem fogyasztói vásárló olyan vállalkozó, aki termékeket vásárol vagy szolgáltatásokat használ, ezekkel a termékekkel vagy szolgáltatásokkal való üzleti tevékenység céljából. Ezt a vásárlót az Őt megillető üzleti feltételek és a Kereskedelmi törvénykönyv szabályozza.

 

5.     Ha a vásárló fogyasztó, akkor a vételi szerződés megkötésére irányuló javaslat a szállító által kínált áruk elhelyezése a webhelyen, a vásárlási szerződés akkor keletkezik, amikor a vásárló elküldi a megrendelést, és a megrendelést a szállító elfogadja. A Szállító ezt a rendelést haladéktalanul megerősíti a vásárló által megadott e-mailre informatív e-mailen keresztül. Az ebből eredő szerződés (beleértve a megállapodott árat) csak a felek megállapodásával vagy jogi indokok alapján változtatható meg vagy mondható fel.

 

6.     Ha a vásárló nem fogyasztó, akkor az adásvételi szerződés megkötésére irányuló javaslat az áruk megrendelése alapján történik, és maga az adásvételi szerződés abban az időpontban jön létre, amikor az eladó kézbesíti a kötelezett hozzájárulását a termék vásárlójának. 27 000 FT meghaladó megrendelések esetén csak kártyás fizetés lehetséges.

 

7.     A megrendelés elküldésével a vásárló megerősíti, hogy elfogadta ezeket a feltételeket, beleértve a Reklamációs szabályzatot, és egyetért velük. A vásárló elegendő módon a megrendelés előtt tájékozódott a feltételekről és a panaszkezelési eljárásról, és lehetősége van velük elegendően megismerkedni.

 

8.     Adatvédelem, személyes adatok kezelése

A SI.DA s. r. o. kijelenti és szavatolja, hogy minden személyes adatot bizalmas adatként kezel és azokat csak a vásárlóval történő szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez, illetve saját marketing tevékenységéhez (beleértve a SI.DA s. r. o. és annak szerződéses partnereivel közösen végrehajtott marketing tevékenységekre is) használja fel. A SI.DA s. r. o. a személyes adatokat nem teszi hozzáférhetővé és nem adja ki harmadik személyek részére, kivéve, ha a személyes adatokhoz való hozzáférés szükséges a megrendelt termékek kiszállításához vagy a fizetés lebonyolításához (név, számlaszám, szállítási cím) vagy speciális marketing célokra. A személyes adatok kezelése során a Velamo s. r. o. a vásárlók személyiségi jogainak tiszteletben tartásával jár el, így különösen tiszteletben tartja az emberi méltósághoz való jogot és védi a magánéletet az illetéktelen beavatkozásoktól. A vásárló a megrendelés leadásához és marketing célokra önkéntesen adja meg személyes adatait, ezek személyes adatok gyűjtése, feldolgozása és tárolása az erre vonatkozó hatályos jogszabályok alapján történik. Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az adott szerződés teljesítéséhez és a Velamo s. r. o. marketing céljaira a SI.DA s. r. o. összegyűjtse, tárolja és feldolgozza az így megadott adatokat, illetve saját részére azok felhasználásával telemarketing útján, szöveges üzenettel és egyéb marketing információval keresse meg.

9.     A Vásárlónak joga van hozzáférni a saját személyes adataihoz, azok helyesbítéséhez, beleértve az ilyen adatokra vonatkozó egyéb törvényes jogokat is. E személyes adatokat a vásárlók írásbeli kérésére eltávolíthatjuk az adatbázisból. Az egyedi szerződéseket az üzemeltető a megkötést követően archiválja, elektronikus formában, és csak az üzlet üzemeltetője számára elérhetők. 

 

10.  Panaszkezelés

A panasz kezelésének határideje abbamarad, ha az eladó nem kapta meg a panasz kezeléséhez szükséges összes dokumentumot (teljes terméket, egyéb dokumentumok stb.). Az eladó köteles a lehető legrövidebb időn belül kérni a vásárlótól a dokumentumok kitöltését vagy a nem teljesen visszaküldött termék hiányzó részeit. Ez a kezelési folyamat akkor indul meg ismét, miután a vásárló pótolja az összes hiányzó tételt.

 

11.  Az eladó fenntartja a jogot a megrendelés vagy annak részének törlésére még a vásárlási szerződés megkötése előtt, a vásárlóval való megállapodás alapján, az alábbi esetekben: az árut már nem gyártják vagy szállítják, vagy ha az áru beszállítójának ára az oldalon feltüntetett árhoz képest jelentősen megváltozott. Abban az esetben, ha a vásárló a vételárat részben vagy egészben megfizette, ezt az összeget visszatérítik számlájára, és a szerződést megkötése abbamarad. A teljesen ingyenesen szállított ajándékokra semmilyen fogyasztói jogok nem alkalmazóak. Ezeket a termékeket az Adományozási szerződés feltételei szabályozzák és e szerződésre vonatkozó hatályos jogszabályok szerint ítélhetőek meg az érvényes Szlovák jogszabályok szerint.

 

12.  Ha az megvásárolt termék nem felel meg az adásvételi szerződésnek (a továbbiakban: „ellentmondás a szerződésnek”), a vásárlónak joga van arra, hogy ingyenesen és késedelem nélkül az eladó a szerződésnek megfelelő állapotba hozza a terméket; a vásárló kérésére, csere vagy javítás által; ha ez az eljárás nem lehetséges, a vásárló ennek megfelelő kedvezményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha a vásárló a termék átvétele előtt tudott az eltérésről, vagy Ő maga okozta ezt az eltérést. Az adásvételi szerződésre való vonatkozó eltérés, amely a termék kézhezvételétől számított hat hónapon belül van megállapítva, ennek a megérkezésétől számítva létezőnek tekintendő, kivéve, ha ez ellentétes a dolog természetével, vagy ha ez az eltérést más módon bebizonyítják.

 

13.  A vásárló elállási joga

 

Ha az adásvételi szerződést webáruház által kötik meg, akkor a fogyasztó a 7. 1 sz. törvény 102/2014 szerint az termék kézhezvételétől számított 14 naptári napon belül elállhat a szerződéstől. Ez esetben a fogyasztó felveszi a kapcsolatot az eladóval, és legjobb, ha írásban jelzi, hogy eláll a szerződéstől, feltüntetve a megrendelés számát és dátumát. Az eladó köteles az elállásról szóló értesítés kézhezvételétől számított 14 napon belül, visszatéríteni szerződés szerinti kifizetett vételárat.

 

14.  Az elállási jog igénybevétele esetén, a vásárlónak 14 napon belül minden terméket a kézhezvételétől számítva el kell juttatnia az eladóhoz, amelyet az adásvételi szerződés alapján kapott kézhez. Ha ez már nem lehetséges (pl. a termék egy részét megsemmisítették vagy elfogyasztották), a vásárlónak pénzbeli kompenzációt kell fizetnie azért a részért melyet már nem lehetséges visszaküldeni. Ha a visszaküldött áruk csak részben sérültek, az eladó külön polgári eljárásban igényelheti a fogyasztóval szemben a kártérítéshez való jogot. Ebben az esetben az eladó köteles bizonyítani a keletkezett károkat.

 

15.  A fogyasztónak ezekben az esetekben nincs elállási joga:

-       olyan szolgáltatás nyújtása esetén, amelynél már megkezdődött a teljesítés a beleegyezésével az átvételtől számítva 14 napos időszak lejárta előtt,

-       olyan termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás esetén, amelynek ára a pénzügyi piac ingadozásaitól függ, az eladó akaratától függetlenül,

-       a vásárló kívánsága szerint vagy saját maga igényeihez igazított termék szállítása esetén, valamint romlandó, elhasználódott vagy elavult áruk szállítása esetén,

-       audio- és videofelvételek és számítógépes programok szállítása esetén, ha a vásárló megsérti a termék eredeti csomagolását,

-       újságok, folyóiratok és folyóiratok szállítása esetén,

-       nyereményjáték vagy lottóból eredő szerződés esetén.

 

16.  Az eladó fenntartja a jogot a "Jelenleg nem elérhető" megjelöléssel ellátott termékek megrendelésének törtesére, ha az termékek már nem szállíthatók vagy cserélhetők ki egy másik termékre, vagy ha az ár jelentősen megváltozott, és a vásárló ezt a vásárlás megkötése előtt nem fogadja el. Az eladó köteles erről a tényről tájékoztatni az vásárlót. Ha a megrendelés egy részét vagy az egész rendelés kifizetésre került, a vásárlóbak joga van visszakapni a termékér kifizetett vételárat, banki átutalás révén.

 

17.  Reklamáció kezelés

Az eladó felelős a hibásan szállított termékekért, és a vásárlónak kötelessége haladéktanul benyújtani panaszát az eladó felé. Az értékesített termékekre vonatkozó jótállási időt, az általános törvény - az eladáskor érvényes polgári törvénykönyv - határozza meg. Ha a hiba eltávolítható, a vásárlónak joga van arra, hogy díjmentes, haladéktalanul és megfelelő módon el legyen távolítva. Az eladó köteles a hibát haladéktalanul eltávolítani. A hiba eltávolítása helyett a vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak az árucikk egy részét érinti, ennek része cseréjét, ha csak ez nem okoz aránytalan költségeket az áruk ára vagy a hiba súlyossága szempontjából. A hibás termék helyett az eladó mindig helyettesítheti e terméket egy hibátlannal, kivéve, ha ez nem okoz a vásárlónak komoly nehézségeket. Ha ez olyan hiba, amelyet nem lehet megjavítani, és amely megakadályozza, hogy a terméket gond nélkül használják, akkor a vásárlónak joga van a terméket cserélni, vagy joga van elállni a rendeléstől. Ugyanazok a jogok vonatkozna a vásárlóra eltávolítható hibák esetén is, ha csak a hiba eltávolítása után sem tudja a vásárló megfelelően használni a vagy nagyobb méretű hiba keletkezésével. Nem javítható hibák esetén a vásárlónak joga van a termékre árengedményt kapni, megfelelő értékben a kárhoz.

 

18.  A szerződéstől való elállás esetén a termék visszaküldésének költségét a vásárlónak kell viselnie. Ebben az esetben ez a postaköltség. A szerződéstől való elállás esetén csak az áru visszaküldésének díját kell viselnie, kivéve, ha az eladó azt jelenti ki, hogy maga viseli azokat. Abban az esetben, hogy a termék visszaküldése természete miatt postai úton nem lehetséges, a termék visszaküldésének költségét a vásárlónak kell viselnie.

 

19.  Amennyiben a fogyasztói panasz rendezése a SI.DA s.r.o. - val nem járt sikerrel, úgy fogyasztói jogvita esetén a vásárló személyes vagy online vitarendezési eljárást kezdeményezhet a területileg illetékes Békéltető Testületeknél. Amennyiben a vásárló fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Társaságunk székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóság elérhetősége:

Szlovákiai Fogyasztóvédelmi hatóság - Trencséni kerület

Hurbanova 59, 911 01  Trenčín 

Felügyeleti és Jogi Osztály

telefonszám    00421 32 640 01 09

faxszám          00421 32 640 01 08

 

20.  Békéltető testület

A Békéltető Testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. Feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között. Ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

 

A Békéltető Testület az Ön vagy a Vállalkozás kérésére tanácsot ad az Önt megillető jogokkal és az Önt terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

Fogyasztói jogvita esetén Ön a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Békéltető Testülethez fordulhat (https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek):

Baranya Megyei Békéltető Testület, Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.,

Telefonszám: 06-72-507-154, Fax: 06-72-507-152, E-mail: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület, Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.,

Telefonszám: 06-76-501-500, 06-76-501-525, 06-76-501-523, Fax: 06-76-501-538, E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület, Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.,

Telefonszám: 06-66-324-976, Fax: 06-66-324-976

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület, Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.,

Telefonszám:06-46-501-091, 06-46-501-870, Fax: 06-46-501-099, E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület, Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.,

Telefonszám: 06-1-488-2131, Fax: 06-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület, Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.,

Telefonszám: 06-62-554-250/118, Fax: 06-62-426-149, E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület, Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.,

Telefonszám: 06-22-510-310, Fax: 06-22-510-312, E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület, Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a,

Telefonszám: 06-96-520-217, Fax: 06-96-520-218, E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület, Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.,

Telefonszám: 06-52-500-710, Fax: 06-52-500-720, E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület, Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.,

Telefonszám: 06-36-429-612, Fax: 06-36-323-615, E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület, Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.,

Telefonszám: 06-20-373-2570, E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület, Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.,

Telefonszám: 06-34-513-010, Fax: 06-34-316-259, E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület, Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.,

Telefonszám: 06-32-520-860, Fax: 06-32-520-862, E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület, Cím: 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8. III. emelet 331.,

Telefonszám: 06-1-269-0703, Fax: 06-1-474-7921, E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület, Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.,

Telefonszám: 06-82-501-026, Fax: 06-82-501-046, E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület, Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.,

Telefonszám: 06-42-311-544, Fax: 06-42-311-750, E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület, Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet,

Telefonszám: 06-74-411-661, Fax: 06-74-411-456, E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület, Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.,

Telefonszám: 06-94-312-356, Fax: 06-94-316-936, E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület, Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.,

Telefonszám: 06-88-429-008, Fax: 06-88-412-150, E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület, Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.,

Telefonszám: 06-92-550-513, Fax: 06-92-550-525, E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. Az Ön belföldi lakóhelye vagy tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett Szolgáltató (vagy az annak képviseletére feljogosított szerv) székhelye határozza meg.

Vállalkozás békéltető testületi eljárásban fennálló, a 29.§ jótállás bekezdésében meghatározott együttműködési kötelezettsége

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. Ennek keretében köteles 30 napon belül válasziratát megküldeni a békéltető testület számára és a meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

21.  Az együttműködési kötelezettségét megsértő vállalkozásról a békéltető testület értesíti a székhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságot." Emellett az uniós online vitarendezési platform lehetőséget kínál a határon átnyúló, online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel összefüggő fogyasztói jogviták rendezésére:

European Online Dispure Resolution Platform ¬ Európai Online Vitarendezési Platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy olyan honlapot, amelyen keresztül lehetőség nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó vitákat ezen keresztül rendezzék, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók a távolságok ellenére is tudják érvényesíteni jogaikat.

Honlap: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk), valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint. 

 

22.  A megrendelés elvégezésekor a fogyasztónak lehetősége van eldönteni, érdekli-e az oldal által kínált újdonságokra – hírlevél formájában, és a rendszeres fogadni ezeket. Ha a vásárló már nem kíván fogadni több hírlevelet, akkor leiratkozhat a hírlevélről az e-mail alján található „Leiratkozás” gombra kattintással, vagy kapcsolatba léphet az ügyfélszolgálattal.

 

 

 

23.  Ez a megjegyzés minden olyan országra vonatkozik, amelyben üzleti tevékenységet folytatunk.

 

24.  Záró rendelkezések

Ezek a feltételek az eladó weboldalán megadottak szerint érvényesek az adásvételi szerződés megkötésének napján. A megrendelés a vásárló és az eladó között megkötött szerződésként történő megerősítését követően történik, amelyet az eladó annak teljesítése, egyéb nyilvántartásra tárol, és a vásárló számára hozzáférhetővé teszi. A szerződést az oldalon kiválasztott ország nyelvén vagy más nyelveken is meg lehet kötni, kivéve, ha ez a nyelv gátolná a jogtiszta szerződéskötést. A vásárlással a vásárló egyetért azzal, hogy üzleti értesítéseket is fogadhat.

 

25.  Ezek a szerződési feltételek lehetővé teszik a vásárlónak saját részére való mentését és reprodukcióját. A vásárlás megkötésekor a vásárló elfogadja a megrendelés feladásának napján hatályos Általános Szerződési Feltételek összes rendelkezését, beleértve a megrendelt termékeknek a megerősített megrendelésben feltüntetett árait is, kivéve, ha bizonyítják, hogy máshogy voltak megegyezve.

 

Ezek a feltételek 2012.05.9-én lépnek hatályba.

 

Fenntartjuk a jogot, hogy értesítés nélkül megváltoztathassuk a vásárlási feltételeket.

A kényelmesebb vásárlás eléréséhez sütiket alkalmazunk. A weboldal böngészésével megerősíti, hogy megismerkedett a sütik működésével, és azzal is, miként utasíthatja el őket. Egyetértek